Betingelser næringsdrivende

Anvendelse

Disse vilkårene og betingelsene («Vilkårene») får anvendelse på alle salg fra tights.no / Netthandelsgruppen AS til næringsdrivende såfremt ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

Kunder

tights.no / Netthandelsgruppen AS selger kun til næringsdrivende med organisasjonsnummer registrert i Brønnøysundregisteret. tights.no / Netthandelsgruppen AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense en ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Inngåelse av kjøpsavtale

Kjøp gjøres på tights.no / Netthandelsgruppen AS.no ved å legge inn bestilling og godta disse vilkårene. Når bestillingen er mottatt, sender tights.no / Netthandelsgruppen AS en kvittering på mottatt bestilling til den e-postadressen som er oppgitt i forbindelse med bestillingen. Kvitteringen er en bekreftelse på at tights.no / Netthandelsgruppen AS har mottatt bestillingen din, men ikke en bekreftelse på at en bindende avtale er inngått. En bindende avtale er først inngått når tights.no / Netthandelsgruppen AS har bekreftet kjøpet ditt og sendt en endelig bestillings-  og sendingsbekreftelse.

Produktinformasjon

All informasjon som finnes i tights.no / Netthandelsgruppen ASs produktmateriell og produktkataloger etc. både fysisk og på nett, kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Bruksanvisningen for et produkt vil følge med eller være tilgjengelig på den relevante produsentens hjemmeside. Varer solgt på tights.no / Netthandelsgruppen AS.no er kun beregnet for bruk i Norge.

Priser

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil i annonser, nettbutikken eller andre steder fra enten tights.no / Netthandelsgruppen AS eller partner, som Virksomheten innså eller burde ha innsett var feil, har tights.no / Netthandelsgruppen AS rett til ensidig å terminere ordren. Dersom den angitte prisen avviker med 15% eller mer av normal utsalgspris, har tights.no / Netthandelsgruppen AS alltid rett til å terminere ordren.

Alle priser er oppgitt eks.mva, miljøgebyr og leveringskostnader.

Levering/Risikoovergang

Alle bestillinger av produkter som er tilgjengelig på tights.no / Netthandelsgruppen AS sitt lager, vil leveres omgående. Dersom produktet ikke er på lager, vil tights.no / Netthandelsgruppen AS oppgi forventet leveringstidspunkt på produktets side. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Virksomheten når varen blir overgitt til fraktfører.

Dersom leveringen blir forsinket og dette vil medføre et vesentlig kontraktsbrudd, har du rett til å heve kjøpet. Ved heving av kjøp grunnet forsinket levering, vil vi tilbakebetale kjøpesummen innen 14 dager. Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer med samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling.

Betaling/Forsinkelsesrenter

Betaling gjennomføres via kort (Visa/Mastercard) eller faktura. Dersom faktura ikke betales ved forfall, vil det bli beregnet forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven. Dersom Virksomheten misligholder sin betalingsplikt, vil tights.no / Netthandelsgruppen AS uten nærmere varsel, holde varene tilbake frem til betaling skjer.

Salgspant - Eiendomsrett

tights.no / Netthandelsgruppen AS forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet for videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Virksomheten til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med tights.no / Netthandelsgruppen AS eiendomsrett av Virksomheten og holdes adskilt fra Virksomhetens varelager.

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan føres tilbake til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Virksomheten eller forhold på dens side, har tights.no / Netthandelsgruppen AS rett til å foreta retting av mangelen eller omlevering. Når tights.no / Netthandelsgruppen AS foretar retting eller omlevering, kan Virksomheten ikke gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Dersom det ved levering oppdages at en vare har fysiske skader må emballasjen ikke kastes av hensyn til dokumentasjon og retur.

Reklamasjon

Virksomheten må uten ugrunnet opphold etter at en bestilling er gjennomført gi beskjed om eventuelle uoverensstemmelser mellom en ordre og ordrebekreftelsen. Virksomheten skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er i samsvar med ordren og senest åtte dager etter mottak gi beskjed om eventuelle avvik. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Ved eventuelle spørsmål, klikk her

Garanti

Enhver garanti som gjelder for produktene, vil følge produsentens fastsatte garantibetingelser. tights.no / Netthandelsgruppen AS gir ingen separat garanti til Virksomheten eller dens kunder for produktene.

Erstatningsansvar

tights.no / Netthandelsgruppen AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i tilfeller hvor tights.no / Netthandelsgruppen AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til den kjøpesummen som er betalt for det mangelfulle/forsinkede produkt.

Servicemail

Dersom din handel blir avbrutt, sender vi deg e-poster med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig.
Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.
Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

Force Majeure

tights.no / Netthandelsgruppen AS er ikke forpliktet til å levere produktene så lenge det foreligger en hindring som følge av en hendelse utenfor tights.no / Netthandelsgruppen AS kontroll. Slike hendelser inkluderer, men er ikke begrenset til brann, krig, opprør, naturkatastrofer, streik, arbeidskonflikter, pandemier, lovendringer, mangel på tilgjengelige transportmidler samt mangler ved; eller forsinkelser fra underleverandører eller produsenter. Hvis forholdet vedvarer i mer enn en måned, har tights.no / Netthandelsgruppen AS rett til å heve kjøpsavtalen med umiddelbar virkning. 

Eksport

Ved eventuell eksport av produktene er som er kjøpt av tights.no / Netthandelsgruppen AS, forplikter Virksomheten seg til selv å innhente eventuell nødvendig godkjennelse før produktene eksporteres til land hvor det eksisterer eksportrestriksjoner.

Lovvalg og tvister

Disse vilkårene er underlagt norsk rett. Dersom det oppstår en tvist mellom partene om tolkning eller anvendelse av disse vilkårene, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann.

Betaling på faktura som bedrift

Ved betaling via faktura samarbeider netthandler med Two AS for it-løsning (personvernpolicy) og Kredinor AS for fakturakjøp. For å handle på faktura som bedrift må du oppgi organisasjonsnummer. Forutsetninger for å få handle mot faktura er blant annet at du representerer et norsk aksjeselskap med folkeregistrert adresse i Norge, og at du er over 18 år. En kredittsjekk av foretaket du representerer vil bli gjort. Samtlige fakturaer er Kredinor AS sin eiendom, befriende betaling kan kun skje til Kredinor AS. Fakturaens betalingsvilkår finner du på netthandlerens checkout-side. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli sendt til inkasso.

Pakkesporing